ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία. Εφ' όσον εισάγετε τα στοιχεία της σχολής κατόπιν θα μπορείτε να εισάγετε και στοιχεία διαγωνιζομένων.


Σε ελληνική ή λατινική γραφή
   

Μεικτή μορφή (λατινικά και αριθμοί)
   
Μεικτή μορφή (λατινικά και αριθμοί)
   
   

Σε λατινική γραφή
   

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά.

Για να υποβάλετε τη δήλωση θα πρέπει να επιλέξετε το παρακάτω checkbox βεβαιώνοντας ότι έχετε λάβει γνώση του Κανονισμού Εξετάσεων.


Έλαβα γνώση του Κανονισμού των Εξετάσεων όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής
και δηλώνω ρητά ότι τον αποδέχομαι.