ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΝέα     |    Επικοινωνία

 

Ξένες Γλώσσες - Τα Γερμανικά στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό

Η γερμανική γλώσσα αρχίζει από την πρώτη κιόλας ημέρα φοίτησης των παιδιών στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή. Το μάθημα της ξένης γλώσσας συμβαδίζει με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε ηλικίας. Οι διδακτικές μέθοδοι, τα βιβλία και το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιούνται είναι τα πιο σύγχρονα και κατάλληλα για κάθε τάξη.

Αρχικά η ξένη γλώσσα προσεγγίζεται μόνο προφορικά, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδι. Έτσι αποκτούν οι μικροί μαθητές άψογη προφορά και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα γερμανικά εξαρχής ως εργαλείο συνεννόησης. Ακολουθεί η φάση στην οποία μαθαίνουν τη λατινική γραφή και ανάγνωση, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά ελκυστικά βιβλία και πλούσιο συμπληρωματικό έντυπο υλικό. Επάνω σ' αυτό το υπόβαθρο, οικοδομούνται στη συνέχεια οι γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου. Στο τέλος του Δημοτικού οι μαθητές της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής διαθέτουν συγκροτημένες και σε βάθος γνώσεις γερμανικών. Το σημαντικότερο όμως είναι, ότι έχουν κατανοήσει απόλυτα τη χρησιμότητα της.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες, ορίστηκαν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 Επίπεδα Γλωσσομάθειας (A1, A2, B1, B2, C1 και C2) για κάθε ξένη γλώσσα, μεταξύ αυτών φυσικά και για τα Γερμανικά. Το Ινστιτούτο Goethe, ως επίσημος γερμανικός φορέας για την πιστοποίηση γνώσεων της γερμανικής γλώσσας, προσφέρει 6 διαφορετικά Διπλώματα Γερμανομάθειας, ένα για κάθε Επίπεδο, και συγκεκριμένα:

Επίπεδο Α1: FIT 1 (για μαθητές από 10 ετών και άνω)
Επίπεδο A2: Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“ (για μαθητές από 11 ετών και άνω)
Επίπεδο B1: Zertifikat Β1 für Jugendliche (για μαθητές από 13 ετών και άνω)
Επίπεδο B2: Zertifikat B2 für Jugendliche (για μαθητές από 14 ετών και άνω)
Επίπεδο C1: Zertifikat C1 für Jugendliche (για μαθητές από 16 ετών και άνω)
Επίπεδο C2: Zertifikat C2 (για σπουδαστές άνω των 18)

Οι εξετάσεις που αφορούν μαθητές (FIT 1, Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“, Zertifikat B1 für Jugendliche, B2 für Jugendliche και C1 für Jugendliche) έχουν την ίδια ακριβώς δομή, πράγμα που δίνει στους εξεταζόμενους την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους νωρίτερα και σε πιο απλά περιεχόμενα, αποκτώντας έγκυρα και αναγνωρισμένα Διπλώματα Γερμανομάθειας, τα οποία επιτρέπουν τη φοίτηση σε γερμανικά ΑΕΙ και παρέχουν τις γνώσεις για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα Γερμανικής Φιλολογίας των Πανεπιστημίων μας. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή των μαθητών της Σχολής στις εξετάσεις αυτές αρχίζει στην Ε’ Δημοτικού και ολοκληρώνεται στο Λύκειο. Σημειωτέον ότι η Σχολή μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο του Ινστιτούτου Goethe για τις εξετάσεις FIT1 και FIT 2.